Nog

tot de digitale Konijnenveiling

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

verslag ledenvergadering

Afgelopen dinsdag vond onder tropische temperaturen de ALV plaats, omdat er veel onderwerpen aan de orde kwamen die interessant zijn voor alle S.J.C.-ers onderstaand een kort overzichtje van de belangrijkste onderdelen die de revue passeerden:
 
Stand van zaken Jeugd
Tijdens de ALV van een jaar geleden is er al gesproken over de  doorontwikkeling van de jeugdopleiding van S.J.C. Het volgende is inmiddels bereikt: SJC heeft de status van lokale jeugdopleiding verkregen. Dit betekent dat de basis op orde is. Verder hebben we geïnvesteerd in het kader, door 4 trainers de KNVB cursus juniorentrainer te laten volgen en één trainer zelfs UEFA C. Alle 5 zijn recent geslaagd!. Ook in het beter begeleiden van jeugdtrainers zijn er stappen gezet. Zo zijn we voor de trainers van de niet-selectieteams, in de leeftijdscategorie JO8 tot en met JO11 een contract aangegaan met voetbalschool Play to Improve. Zij zullen twee keer per week de training voor al deze teams gaan organiseren en daarbij onze trainers instructies geven hoe de oefeningen goed uit te voeren. Daarnaast is de jeugdopleiding van  SJC een contract met Dennis van IJssel aangegaan. Hij werkt als voetbalconsultant en zal de jeugdopleiding helpen met het beschrijven van spelprincipes vanuit eigen DNA, het maken van een voetbalplan en het trainbaar maken ervan. Ook helpt hij bij het implementeren. Deze ontwikkeling is een volgende stap richting het professionaliseren van de jeugdopleiding van SJC.
Ook gaat de samenwerking met Alphense Boys voortvarend. De jeugdopleidingen hebben regelmatig contact met elkaar en samen zijn er clinics en de cursus juniorentrainer georganiseerd. De samenwerking op kennisniveau werpt dus zijn vruchten af. Tot slot wil de jeugdopleiding een poule-tje van jeugdtrainers formeren. In de poule zitten trainers die geen tijd hebben om structureel training te geven, maar incidenteel willen bijspringen. Met name jeugdvoetballers worden aangemoedigd zich hiervoor aan te melden. SJC heeft hier een vergoeding voor over om dit extra te stimuleren (zie ook apart bericht op de website).
 
Stand van zaken Nieuwbouw (met een update van de laatste stand van zaken)
De bouwaanvraag van de nieuwbouw van SJC heeft de afgelopen periode ter visie gelegen. Het is dan altijd spannend of er organisaties of burgers een zienswijze indienen. Of er een vergunning kan worden afgegeven is afhankelijk van de ingediende zienswijzen. Afgelopen dinsdag, 25 juni,  was de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze. Er blijkt geen enkele zienswijze ingediend te zijn, dus er zijn geen bezwaren tegen de nieuwbouw van SJC ingediend. Dat betekent dat er niets meer in de weg staat om een bouwvergunning te verlenen.  Een belangrijke mijlpaal voor de bouw. Als de bouwvergunning definitief verleend is wordt daarvan melding gemaakt op de site.
 
Het zal ook duidelijk zijn dat door de mislukte aanbesteding de nieuwbouw niet meer in 2020 opgeleverd gaat worden. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 de nieuwbouw wordt opgeleverd. Er hebben drie aannemers meegedaan met de onderhandse aanbesteding. De ingeleverde bescheiden worden nu beoordeeld door de gemeente en SJC. Hopelijk kan er op korte termijn duidelijkheid komen welke  aannemer geselecteerd is, maar ook belangrijk of de prijs past binnen het budget dat voor de nieuwbouw is uitgetrokken. 
 
Met de renovatie van de velden 4 en 5 is inmiddels gestart. Deze velden zullen uiterlijk 15 augustus weer beschikbaar zijn.
 
Voorlopige afsluiting seizoen 2018/2019 en begroting 2019 / 2020
Het ziet er naar uit dat we het afgelopen seizoen wederom met een mooi positief saldo gaan afsluiten. Ook voor het komende seizoen gaan we uit van een positief resultaat, echter wel lager dan dit seizoen. Het budget voor de jeugd in het nieuwe seizoen stijgt met bijna 80%!
 
Mutaties Bestuur / technische commissie
Periodiek aftredend en herkozen: Wouter Leydes 
Periodiek aftredend en herkozen: Nicolet Lakerveld 
Periodiek aftredend en herkozen: Michel Zwagerman 
Aftredend en niet herkiesbaar: Patrick van der Berg. De Voorzitter heeft Patrick middels een korte toespraak bedankt voor zijn inzet, strijd en passie van de afgelopen 6 jaar. Tevens doet Herman een oproep aan alle aanwezigen en leden om mee te denken over wie Patrick kan opvolgen. Heb je zelf interesse of weet je iemand dan graag even contact opnemen met een van de Bestuursleden. 
 
Per 1 januari 2020 is er nog een vacature binnen het Bestuur, en wel voor Penningmeester. Marco Verhoeven neemt per die datum de verantwoordelijkheden en werkzaamheden op zich van Penningmeester van de Stichting Nieuwbouw. De oprichting van deze stichting brengt zo veel werkzaamheden met zich mee dat het niet te combineren is met zijn huidige functie van Penningmeester van de Vereniging. Ook voor deze vacante functie geldt als je interesse hebt of als je iemand weet graag even contact opnemen met Marco of een ander bestuurslid.
 
Ten slotte kwam er uit de zaal een vraag over de samenstelling van de TC, vanaf heden wordt deze gevormd door: Fred Bergman, Arjan van Wendt en Mike Verhoek.
In het najaar is de volgende ALV, dan is de temperatuur ongetwijfeld een stuk lager en hopen we op een grote opkomst!

Fijne zomervakantie en tot snel!

Wouter Leydes