Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

ALV op 20 Juni

Agenda Algemene Ledenvergadering vv S.J.C. d.d. 20 juni 2023
  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van v.v S.J.C. op dinsdagavond 20 juni 2023. Aanvang 20.00 uur.
 
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van vv S.J.C.
 
Er zullen geen papieren exemplaren van alle stukken op de vergadering aanwezig zijn. Dit vanuit milieuoogpunt en vanwege de aanwezigheid van het scherm. Vriendelijk verzoeken wij u dus om eventueel zelf voor een geprinte versie te zorgen.
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
 
1. Opening 

2. Ingekomen en verzonden stukken 

3. Mededelingen 

4. Notulen Algemene ledenvergadering 29 november 2022    
    De notulen zijn voorafgaand aan deze ledenvergadering gepubliceerd op de website
 
5. Bestuur mutaties:
    - Benoeming Kees Brouwer als bestuurslid Voetbalzaken.
    - Neerleggen van functie bestuurslid Vrouwenafdeling door Nicolet Lakerveld 

6.  De actuele stand van zaken over de nieuwbouw.  
 
7. Actuele zaken Jeugd
    Updatestand van zaken van de jeugd.
 
8. Beleidsplan selectie Heren
 
9. Begroting seizoen 2023/2024
Op de ALV wordt de begroting voor het nieuwe seizoen gepresenteerd, met daarnaast een inschatting van het resultaat van het huidige seizoen. 
 
10.Contributie aanpassing    
 
11.Rondvraag
 
12.Sluiting
 
Namens het bestuur,
Jan Mesker
Secretaris vv S.J.C.
 
De kantine zal tijdens de vergadering uitsluitend toegankelijk zijn voor leden van vv S.J.C. die deze ALV bezoeken.